logo-zmmborkowscy
Skontaktuj się z nami:

Zakład Mechaniki Maszyn Borkowscy Spółka Jawna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Poszerzenie zakresu usług szasną skutecznej walki z kryzysem spowodowanym COVID19”

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałanie 1 - 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)

Podstawowym celem projektu jest wzrost przychodów i poszerzenie zakresu usług.

Wydatki ogółem: 492 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 400 000,00 PLN
Dofinansowanie: 320 000,00 PLN